Asociacijos tikslai

 • Asociacijos veiklos tikslai:
  • Vykdyti Įstatuose numatytą ir įstatymų ar kitų teisės aktų nedraudžiamą veiklą, atstovaujant ir ginant Asociacijos narių teises ir  interesus, sukuriant ir išplėtojant efektyviai veikiančią Asociacijos organizacinę struktūrą, kuri leistų Asociacijos nariams dinamiškai ir sėkmingai reaguoti į pokyčius aplinkoje;
  • Skatinti bendruomenių plėtrą ir vystymąsi, skleisti ir gauti informaciją apie tendencijas bendruomenių vystymosi, verslo, mokslo ir nusikaltimų prevencijos bei visuomenės saugumo srityse;
  • Sukurti Asociacijos nariams galimybę viešai pristatinėti bendruomenės saugumo projektus, populiarinti bendruomenių veiklą, formuoti bendruomenių inovaciniams sprendimams reikalingą materialinę bazę, propaguoti pažangias „Saugios kaimynystės“ bei bendruomenių sanglaudos idėjas visuomenėje;
  • Vykdyti veiklą prisidedant prie visuomenei naudingų tikslų siekimo: tarptautinio bendradarbiavimo, mokslo ir profesinio tobulinimo, informavimo kitose visuomenei naudingomis ir nesavanaudiškomis pripažįstamose srityse;
  • Teikti informacijos, konsultacijų ir mokymų paslaugas, rengti kvalifikacijos kėlimo kursus, seminarus ir renginius.
  • Skatinti naujų technologijų ir mokslo naujovių diegimą Asociacijos narių veikloje;
  • Kurti ir plėtoti bendro naudojimo bendruomenių komunikavimo infrastruktūrą, steigti aukšto lygio bendruomenių vystymo ir visuomenės dalyvavimo nusikaltimų prevencijos veikloje centrus, visuomenines tarybas ir kitus reikalingus struktūrinius vienetus.
  • Skatinti bendruomenių, verslo, mokslo bei valstybės institucijų sektorių partnerystę, sukuriant perspektyvius bendradarbiavimo modelius ir formas;
  • Sukurti palankią aplinką (teisinę, ekonominę, visuomeninę ir kt.) ir galimybes plėtoti „Saugios kaimynystės“ programą Lietuvoje.
  • Didinti programos žinomumą ir skatinti visuomenę aktyviau dalyvauti nusikaltimų prevencijos veikloje.
  • Palaikyti dalykinius ryšius su Lietuvos valdžios institucijomis, mokslo įstaigomis, policija, vystant ir įgyvendinant prevencinius projektus.
  • Stiprinti gyventojų pasitikėjimą policija ir savivaldos institucijomis.
  • Pagal galimybes teikti Asociacijos nariams techninę bei materialinę bazę, reikalingą įgyvendinti saugumo ir bendruomenių vystymo projektus, supažindinti Asociacijos narius su naujausiomis šios srities technikos naujovėmis, skatinti ir remti naujų technologinių sprendimų plėtojimą.
  • Stiprinti Asociaciją, didinti jos įtaką formuojant ir įgyvendinant nusikalstamumo prevencijos programas, formuoti gerą Asociacijos įvaizdį visuomenėje ir tarptautinėje bendruomenėje.
  • Atstovauti Asociacijos narių interesams Lietuvoje ir užsienyje, juos ginti bei tenkinti kitus viešuosius interesus, kurie neprieštarauja Konstitucijai, Civiliniam kodeksui ir kitiems įstatymams.
  • Kaupti gerosios nusikaltimų prevencijos praktikos pavyzdžius bei skleisti juos bendruomenėms.
  • Teikti nusikaltimų prevencijos informaciją ir pagalbą Asociacijos nariams, įgyvendinantiems nusikaltimų prevencijos programas.
  • Rengti Asociacijos nariams specializuotus nusikaltimų prevencijos ir bendruomenių sanglaudos skatinimo seminarus, mokymus ir kitus renginius Lietuvoje bei organizuoti Asociacijos ir jos narių dalyvavimą tarptautiniuose tokio pobūdžio renginiuose.
  • Pritraukti papildomą finansavimą bendruomenių vykdomiems projektams finansuoti.
  • Organizuoti ir vykdyti nusikaltimų prevencijos tyrimus Lietuvoje bei skleisti jų metu gautą informaciją.
  • Siekti Asociacijos narių tobulėjimo ir glaudesnio bendradarbiavimo;
  • Įgyvendinti bendruomenių sanglaudos, visuomenės saugumo, inovacijų sklaidos ir socialinės partnerystės projektus, rengti kitus nacionalinius ir tarptautinius projektus, dalyvauti užsienio šalių ir tarptautinių organizacijų paramos projektuose ir programose;
  • Didinti valstybės tarnautojų, policijos pareigūnų ir bendruomenės atstovų kompetencijas, taikant naujausias mokymo metodikas ir pažangiausias vadybines praktikas;
  • Atstovauti Asociacijos nariams formuojant visuomenės saugumo politiką, rengiant reformas, panaudojant struktūrinių fondų ir nacionalinio biudžeto lėšas;
  • Vykdyti kompleksines visuomenės saugumo programų atnaujinimo, mokymo platformų kūrimo, mokymo programų ruošimo ir įgyvendinimo programas;
  • Perimti gerąją užsienio šalių patirtį bendruomenių sanglaudos, visuomenės sangumo bei bendruomenių iniciatyvos skatinimo srityse ir diegti ją Lietuvoje;
  • Informuoti Asociacijos narius apie ruošiamų direktyvų, įstatymų, poįstatyminių ir kitų teisės aktų ar jų pakeitimų projektus, kurie galėtų turėti įtakos Asociacijos ar jos narių veiklai;
  • Teikti Asociacijos nariams informaciją apie organizuojamas parodas, muges, verslo misijas, konferencijas, seminarus, mokymus ir kitus renginius Lietuvoje ir užsienyje;
  • Ieškoti ir užmegzti ryšius su Lietuvos Respublikos ir užsienio viešaisiais ir privačiais asmenimis, tarptautinėmis organizacijomis, siekiant įgyvendinti Asociacijos tikslus, atstovauti Asociacijos narių interesams tarptautinėse organizacijose;
  • Palaikyti ryšius su kitomis regioninėmis ir šakinėmis asociacijomis, organizacijomis, įstaigomis, socialiniais partneriais, valdžios institucijomis, verslo atstovais, sprendžiant aktualias socialines, mokslines ir kitas problemas, bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio šalių panašaus tipo organizacijomis;
  • Siekti efektyvių valstybės ir Europos investicijų į bendruomenių sanglaudos skatinimo ir visuomenės saugumo plėtrą, tuo tikslu atstovaujant Asociacijos nariams, formuojant ir tvirtinant valstybės reguliavimo, prioritetų nustatymo ir lėšų skirstymo struktūras;
  • Padėti užmegzti kontaktus su potencialiais verslo partneriais, konsultuoti ir rengti plėtros ir investicijų projektus Asociacijos nariams;
  • Pritraukti Lietuvos ir tarptautinių organizacijų, įmonių, fizinių asmenų, fondų ir programų lėšas bei techninę pagalbą Asociacijos veiklai plėtoti;
  • Leisti ir platinti knygas, bukletus, kitą vaizdinę ir informacinę medžiagą, susijusią su Asociacijos veikla;
  • Tarpininkauti sprendžiant nesutarimus ir ginčus tarp Asociacijos narių.

   

 • Siekdama savo tikslų, Asociacija:
  • Buria Asociacijos narius bendrai veiklai, palaiko jų tarpusavio santykius, koordinuoja Asociacijos narių bendrą veiklą;
  • Atstovauja ir gina Asociacijos narių interesus visose valstybės ar savivaldybių institucijose, įmonėse, organizacijose, santykiuose su kitais privačiais ir viešaisiais Lietuvos Respublikos ir užsienio asmenimis;
  • Vykdo projektinę ir tiriamąją veiklą visuomenės saugumo, bendruomenių sanglaudos bei valstybės institucijų ir bendruomenių tarpusavio bendradarbiavimo bei kitose srityse;
  • Užsiima lobizmu, ginant Asociacijos narių teises ir interesus;
  • Skleidžia, kaupia ir pritaiko informaciją apie įvairiose visuomenės saugumo ir bendruomenių sanglaudos srityse vykstančius procesus, kuria unikalius produktus, taikant naujausias specializuotas ir tarpdisciplinines bei tarpinstitucines technologijas;
  • Užsiima infrastruktūros kūrimu ir tyimų plėtra, siekiant atverti erdvę visuomenės saugumo industrijų, įvairių visuomenės saugumo ir bendruomeniškumo skatinimo institucijų bendradarbiavimui, eksperimentams, visuomenės saugumo sampratos praplėtimui, naujų technologijų diegimui į bendruomeninių santykių plėtojimo bei visuomenės saugumo užtikrinimo procesus ir objektus;
  • Asociacijos nariams teikia teisines konsultacijas ir strateginę informaciją visuomenės saugumo ir bendruomenių sanglaudos bei bendruomenių bendradarbiavimo su valstybės instuticijomis srityse;
  • Vykdo su visuomenės saugumu ir bendruomenių vystymusi susijusius tyrimus ir informuoja Asociacijos narius apie  tokių tyrimų rezultatus;
  • Ruošia Asociacijos narių projektus bei paraiškas taprtautiniam ir nacionaliniam finansavimui pritraukti;
  • Kuria instrumentus, užtikrinančius glaudžius Asociacijos narių ryšius tarp Asociacijos narių ir kitų bendruomenių bei valstybės institucijų;
  • Diegia informacines sistemas, leidžiančias kurti keitimosi žiniomis ir duomenimis tarp Asociacijos narių tinklus;
  • Asociacijai ir jos nariams ieško ir pritraukia specializuotas infrastruktūras (komunikacinės infrastruktūros, gamybinių ir techninių pajėgų ir pan.);
  • Teikia informavimo, mokymo, studijų ir tyrimų paslaugas;
  • Užsiima išradybine, patentine ir leidybine veikla;
  • Ieško ir vysto strateginės partnerystės ryšius, siekiant tinkamai panaudoti įgytas žinias bei įgyti naujų žinių;
  • Dalyvauja užsienio šalių ir tarptautinių organizacijų paramos teikimo programose ir projektuose, kituose panašaus pobūdžio organizacijas vienijančiuose struktūriniuose vienetuose;
  • Dalyvauja ir tarpininkauja pritraukiant Lietuvos ir tarptautinių organizacijų, įmonių, fizinių asmenų, fondų ir programų lėšas bei techninę pagalbą Asociacijos ir jos narių veiklai;
  • Organizuoja įvairius renginius (turnyrus, kursus, seminarus, diskusijas, laisvalaikio stovyklas ir pan), ir akcijas Asociacijos narius dominančiais klausimais, teikia Asociacijos nariams reikalingą informaciją, susijusią su jų veikla;
  • Atlieka įvairius tyrimus, analizuoja, kaupia, apdoroja ir teikia informaciją, susijusią su Asociacijos vykdoma veikla ir tikslais;
  • Vykdo kitą veiklą, atitinkančią Asociacijos tikslus ir atlieka kitas funkcijas, kurios neprieštarauja Asociacijos veiklos principams ir šiems įstatams.

   

 • Asociacija turi teisę vykdyti įstatuose nurodytą įstatymų nedraudžiamą ūkinę veiklą, kuri neprieštarauja šiems įstatams bei juose nustatytiems Asociacijos veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.

Paimta iš „Saugios kaimynystės“ grupių asociacijos įstatų.

Print Friendly

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Galite naudoti šias HTML žymas ir atributus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>